1,1 dv brahma – hvid sort columbia

1,1 dv brahma – hvid sort columbia

1,1 dværg hvid sort/columbia