1,1 dv brahma – hvid

1,1 dv brahma – hvid

1,1 dværg hvid