1,1 dv brahma – hvid blå columbia

1,1 dv brahma – hvid blå columbia

1,1 dværg hvid blå/columbia